dsvamb.cz

Historie

Historie Domu sv. Antonína

Dům sv. Antonína byl postaven v letech 1934-1936. Do užívání byl uveden dne 19. září 1936. Dům sloužil jako klášter, kde sestry boromejky provozovaly mateřskou školu a dívčí školu, pořádaly se zde kurzy a duchovní cvičení jak laiků, tak duchovních. Do kláštera bylo také přijmuto několik starých osob a několik studentů, kteří zde naši dočasné ubytování. 

 

V roce 1938, v důsledku zabrání Sudet, posloužil klášter jako dočasné útočiště pro české obyvatelstvo, které se muselo vystěhovat především ze Znojma. V průběhu II. světové války zažil klášter několik nelehkých situací. Byl zde zřízen nejprve německý lazaret, ke konci války pak sovětský lazaret. Po revoluci v roce 1948 bylo postupně zrušeno provozování mateřské školky a dívčí školy z moci úřední. 

Z Domu sv. Antonína, který sloužil převážně pro výchovu mladých, se stává domov důchodců. V roce 1949 přebírá vedení ČKCH a od roku 1952 přichází do ústavu první civilní vedoucí. V té době ztrácí Dům svůj původní název. V roce 1976 přechází správa domova na Ústav sociálních služeb Třebíč a zároveň je do funkce vrchní sestry jmenovaná civilní osoba. Roku 1982 proběhla v Domě snad jediná větší oprava na elektické instalaci a ostatním zařízení. 

Politické a společenské změny po roce 1989 zasáhly významnou měrou i do chodu domova důchodců. Dne 12. prosince 1991 je klášter navrácen zpět původním majitelkám – tj. Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Od roku 1992 nese klášter opět původní název Dům sv. Antonína s tím, že domov důchodců zde byl zachován. Obyvatelům i personálu požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle dne 18. ledna 1992. Po 57 letech, v roce 1993, byla znovu vyzdvižena socha sv. Antonína Poustevníka do připraveného výklenku v budově. 

V roce 1997 a 1999 byla provedena půdní vestavba a přístavba na jihozápadní straně Domu. Tyto stavební úpravy vyřešily problematiku absence druhého přístupového schodiště a lůžkového výtahu pro obyvatele. Půdní vestavba umožnila pak rozšíření ubytovacích prostor, včetně vybudování administrativního zázemí a rehabilitace. V dubnu 2005 se řádové sestry definitivně přestěhovaly do opraveného domku v sousedství a objekt slouží výhradně pro potřeby obyvatel. Po celou historii Domu je udržována v provozu kaple zasvěcená Božskému Srdci a nejinak je tomu i dnes. 

V roce 2006, kdy proběhly oslavy 70 let od zahájení provozu Domu svatého Antonína, byla zahájena první etapa modernizace provozu. Přístavbou Domu byl vybudován nový stravovací provoz včetně nové kuchyně a jídelny. Součástí této akce byla i výstavba víceúčelové společenské místnosti a výstavba několika nových, moderních pokojů. Víceúčelová společenská místnost slouží pro pořádání jak společenských, tak kulturních akcí. Tyto prostory slouží nejen pro volnočasové aktivity obyvatel, ale i jako vzdělávací prostor pro zaměstnance, případně i zájemce z řad odborné veřejnosti.  I. etapa modernizace Domu sv. Antonína byla uvedena do provozu 8. listopadu 2007 za účasti hejtmana kraje Vysočina a dalších osobností. Dílo při mši svaté požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. 

Od roku 2008 probíhají v Domě sv. Antonína částečné úpravy stávajících ubytovacích prostor. Byly přebudovány 2 vícelůžkové pokoje na dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. Průběžně probíhá modernizace stávajícího mobiliáře a technického zázemí. Byl rekonstruován osobní i lůžkový výtah, průběžně pořízeny polohovací elektrické postele s antidekubitními matracemi. Zlepšily se podmínky na šatnách zaměstnanců, byla zmodernizována prádelna, vybudována místnost pro zemřelé, opraveny společné sociální zařízení apod. V průběhu let bylo dokončeno nové oplocení areálu do ulice Komenského včetně automatické brány a závory, opravena příjezdová komunikace a spousta dalších drobných vylepšení. Je připraven projekt pro vybudování nové ubytovací kapacity, již ve stádiu stavebního povolení, který byl v roce 2017 zmodernizován, aby odpovídal stávajícím požadavkům na pobytová sociální zařízení. Navrhovaná bytovací kapacita vyhovuje též energetické třídě „A“. Veškeré práce za posledních 10 let se nám daří realizovat díky finanční pomoci zřizovatele a díky darům od jednotlivců i firem, dále pak díky Nadaci Domu sv. Antonína, která též finančně nemalou měrou přispěla k uskutečnění výše uvedených prací. Nutno konstatovat, že více než 80 letou historii Domu sv. Antonína psali především ti, kteří zde žili a sloužili. Těžké a radostné chvíle zde prožívaly ruku v roce řádové sestry společně s civilními zaměstnnanci, příznivci, dobrodinci, dobrovolníky a přáteli. Všem patří velký dík za práci, kterou v péči o potřebné lidi a celý areál Domu sv. Antonína vykonali a jistě ještě vykonají. FOTO MŠ JABULA V září 2016, v roce 80. výročí vzniku Domu sv. Antonína, se do areálu navrátily děti do nově vybudované mateřské školy. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského poskytla brněnskému biskupství na výstavbu mateřské školy Jabula pozemek a otevřením vznikl ojedinělý projekt spolupráce seniorů a předškolních dětí ve společném areálu.