Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Pro sponzory

Pro Dům sv. Antonína jako nestátní neziskovou organizaci – účelové zařízení církví, jsou důležitou součástí financování hmotné i peněžní dary, příjmy z reklamy, také morální podpora, modlitba a přízeň našich dobrodinců, za které je pravidelně jednou za měsíc sloužena mše sv.

V roce 2007 bylo pořízeno vybavení do nově vybudované přístavby Domu. Jedná se vybavení pokojů, společenské místnosti, jídelny, šaten, stacionáře, nové knihovny, sociálních zázemí, provedena částečná modernizace vybavení pokojů ve „staré části“.

Co, bylo pořízeno?

V roce 2008 byla s daru Nadace Dobré dílo pořízena modernizace osobního výtahu. A díky drobným dárcům jsme mohli vybudovat tři dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zázemí ve druhém podlaží a další drobné práce opravárenského charakteru v prostorách Domu.

Všechno to by nebylo možné bez přispění různých dárců, kteří se však i nemalou měrou zasloužili o dofinancování přístavby Domu v době , kdy nebylo jisté zda se podaří fin. prostředky po výpadku slíbených peněz zajistit. Zvláštní poděkování patří Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která nesla největší tíhu odpovědnosti, nadaci Dobré dílo, ČEZ, městu Moravské Budějovice, ale i všem dalším dárcům z řad příznivců Domu sv. Antonína. Všem Vám známým a mnohdy i anonymním dárcům, patří naše upřímné poděkování.

Současné potřeby

Již je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na II. etapu modernizace Domu sv. Antonína. Předmětem této etapy bude vybudování nového pavilonu pro ubytování obyvatel s kapacitou 75 míst. Podrobněji viz. Připravované investiční akce Studii si můžete prohlédnout zde.

Dary, finanční přispění i morální povzbuzení je pro nás všechny, kteří usilujeme o zachování a rozvíjení péče o potřebné v duchu křesťanských hodnot, velkou podporou a závazkem.

Forma přispění, technické provedení je možné dohodnout osobně, telefonicky, e-mailem, apod. Pro urychlení a v případě, že se rozhodnete přispět na základě darovací smlouvy , je možné si koncept darovací smlouvy stáhnout v okně „Formuláře ke stažení“.